Naskah Pembawa Acara Tasyakuran

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bismillaahirrahmaanirrahiim, alhamdulillaahilladzii an’amanaa bini’matil iimaani wal islaam, Asyhadu allaa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhuu wa rasuuluh. Allaahumma shalli wa sallim wa baarik 'alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Ammaa ba'du.

Almukarromun para 'alim ulama, para kiyai, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimulyakan Allah.

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kenikmatan-kenikmatanNya kepada kita semua, terutama berupa nikmatul iman dan islam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir zaman.

Kami atas nama............, menyampaikan terima kasih atas kehadirannya dalam acara tasyakkuran atas ............

Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bersama ini senantiasa dalam keridhaan Allah serta akan membuahkan rahmat dan nikmat bagi kita semua fiddunya wal akhirah, aamiin yaa robbal 'alamiin.

Hadirin yang yang dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan tasyakkuran ini , kami susun acara-acara sbb:
  1. Pembukaan
  2. Tawassul
  3. Pembacaan ayat suci Al Qur'an
  4. Mauidhah Hasanah
  5. Do'a
  6. Istirahat
  7. Penutup

Alhamdulillah Usai sudah pelaksanaan tasyakkuran ini, semoga senantiasa mendapatkan keridloan Alloh SWT,

Kami sebagai pemandu acara dan panitia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Serta mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Teriring do'a semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada kita semua, aamiin.

Billahittaufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Posting Komentar untuk "Naskah Pembawa Acara Tasyakuran "